Menu

Generalforsamling

Referat ifølge dagsordenen til generalforsamling 14/3 2023: 


1. Bestyrelsen foreslår Karsten Hansen. Karsten blev enstemmigt valgt. Karsten
konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og da der er ikke var
kommet nogen forslag ud over dagsordenen, var der ikke ændringer i forhold til den
oprindeligt udsendte dagsorden. I alt 15 fremmødte medlemmer og 8bestyrelsesmedlemmer, ingen fuldmagter.

2. Bestyrelsens beretning fremlagt ved Steen (vedlagt). Beretningen er blev godkendt.

3. Regnskab og budget udleveret og gennemgået uden spørgsmål og enstemmigt
vedtaget.

4. Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget, punktet udgår.

5. Fremtidigt budget gennemgået og der er ikke fremsat forslag til kontingent
ændringer for det kommende år.

6. Valg til bestyrelsen
a - Valg af økonomiansvarlig – Bestyrelsen foreslår Henrik Krøner. Valgt.
b - Valg af bestyrelsesmedlem – Thomas Johansen modtager valg. Valgt.
c - Valg af bestyrelsesmedlem – Per Rasmussen modtager valg. Valgt.
d - Valg af bestyrelsesmedlem – Bestyrelsen foreslår Kresten Blæsild modtager valg.
Valgt.
e - Valg af suppleant - Helena Guldmann modtager valg. Valgt

7. Valg af en ekstern revisor og en revisorsuppleant. Kurt Håkonsson Valgt.

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger og formanden takkede Kim Sørensen for hans 6 år som
økonomiansvarlig.Generalforsamling for Boldklubben Fremad Valby

28/2-2019 kl 19.04

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent

Jan Skov foreslået og valgt.

Referat ved Kim Friis. 25 deltagere + 7 fra bestyrelsen.

2) Bestyrelsens beretning (se bilag 1)

Beretning GF 2019.pdf

Ingen kommentarer.

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.

Ingen kommentarer. Regnskabet er godkendt.

4) Behandling af indkomne forslag

Punktet udgår da, der ikke er indkommet forslag

5) Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år

Ingen kommentarer, uændret kontingent er vedtaget.

6) Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand (i lige år)

b) Valg af økonomiansvarlig (ulige år):

Kim Sørensen er villig til genvalg (Kim er genvalgt)

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer (minimum 2 i lige år, minimum 1 i ulige år):

Per Rasmussen er villig til genvalg (Per er genvalgt)

d) Valg af to suppleanter : a) Mikkel T. Hansen villig til genvalg, b) vakant

Mikkel er genvalgt, 2. post forbliver ubesat

7) Valg af en ekstern revisor og en revisorsuppleant

Ekstern revisor genvalgt.

8) Eventuelt

Kommentar om man kunne forestille sig at oprette en ungdomsfond som tidligere, når midlerne er som de er. I dag hjælper klubben de medlemmer der ikke har midler til at deltage i ture osv. og hvis nogle medlemmer/forældre der ønsker at arbejde på at lave en sådan fond vil bestyrelsen meget gerne støtte det, men vi bør ikke kanalisere midler fra klubben over i en sådan fond.

__________________________________ __________________________

Dirigent Jan Skov Referent Kim Friis

Luk