Menu

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Boldklubben Fremad Valby, og den er stiftet 21. august 1904.

Stk. 2: Klubben består af en fodboldafdeling, der er hovedaktivitet, samt en række andre idrætsaktiviteter jfr. §2

Stk. 3: Spilledragten er rød trøje, hvide bukser og røde strømper.

Stk. 4: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 5: Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil Union (DBU) under Dansk Idræts For-bund (DIF).

§ 2 Formål og værdier

Stk. 1:Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke fodbold. Herudover er der oprettet idrætsaktiviteter, der har til formål specifikt at fremme medlemmernes interesse i at dyrke håndbold, svømning og motion, herunder at udvikle alle aktive medlemmers færdigheder, uanset talent, bedst muligt.

Stk. 2: Foreningen har yderligere til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. Herunder gennem folkeoplysende aktiviteter at varetage interesser i foreningens lokalområde

Stk 3: Klubbens formål er desuden at understøtte medlemmernes anerkendende adfærd og respekt i forhold til med- og modspillere, dommere, ledere og tilskuere.

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.

Stk.2: Foreningen tilbyder de i § 2 nævnte idrætsaktiviteter. Oprettelse og nedlæggelse af en idrætsaktivitet besluttes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dog mellem generalforsamlingerne oprette en ny aktivitet, der herefter skal godkendes på den førstkommende generalforsamling. En aktivitet nedlægges såfremt generalforsamlingen træffer beslutning herom.

Stk 3: Hver idrætsaktivitet skal være repræsenteret i foreningens bestyrelse (herunder regnes også suppleanter). Hver aktivitet udover fodbold kan etablere et aktivitets-udvalg. Aktiviteterne er ikke selvstændige juridiske enheder.

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er udover DBU tilsluttet Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Dansk Svømmeunion under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder. Kontingent forfalder altid for en kommende periode.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Som æresmedlem gives som udgangspunkt livsvarigt medlemskab med kontingentfrihed. Ved grov illoyalitet overfor foreningen, der medfører udelukkelse/eksklusion jfr. §7 stk. 1, ophæves æresmedlemsskabet uden yderligere.

Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 8, stk. 4.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser, og anvisninger. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 6: Anmodning om medlemskab rettes skriftligt/digitalt til bestyrelsen. For medlemmer under 18 år skal anmodningen ske med samtykke fra en forældremyndighedsindehaver. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 6 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent. Der kan fastsættes forskellige aktivitetskontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen undtagelsesvist fritage et medlem helt eller delvist for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemsskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

Stk. 4: Et aktivt medlem, der er slettet p.g.a. kontingentrestance, kan først på ny optages som medlem i foreningen, når skyldig restance er betalt. Trænere og ledere, der modtager op til skattefrit vederlag bliver automatisk medlem af klubben med frit kontingent.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade eller stærkt illoyalt overfor foreningen. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at afgørelsen prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom afgives til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende beslutningen om eksklusion med samme majoritet som ved ændring af vedtægterne.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved opslag i Bevægelseshuset og på foreningens hjemmeside samt ved e-mail til den af det enkelte medlem oplyste e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent og budget. Endelig dagsorden udsendes senest én uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forældremyndighedsindehaver.

Stk. 5: Fuldmagt kan af et stemmeberettiget medlem, der er forhindret i personligt at møde frem, gives til et andet stemmeberettiget medlem. Et medlem kan højst stille med en fuldmagt. Dirigenten skal ved generalforsamlingens begyndelse oplyse antallet af gyldige fuldmagter.

Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning, herunder efter opfordring fra generalforsamlingen. Udtrykker generalforsamlingen mistillid til dirigenten, skal dirigenten overlade ledelsen af generalforsamlingen til en ny dirigent valgt af generalforsamlingen.

Stk. 8: Et medlem har mulighed for at stille skriftligt ændringsforslag til et allerede fremsendt forslag. Endvidere kan der under behandlingen af et forslag fremsættes ændringer til forslagsteksten, som kan indgå i den endelige afstemning.

Stk. 9: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 10: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 11: Medlemmer, hvis hovedindtjening kan henføres til ansættelse i foreningen eller anden aftale med foreningen (f.eks. forpagter) er ikke valgbar til bestyrelsen. Generalforsamlingen kan dog efter forslag beslutte ansættelse af bestyrelsesmedlem, herunder formand eller økonomiansvarlig, i funktion i foreningen. En sådan beslutning kræver en skærpelse af bestyrelsens forretningsorden, herunder vurdering af tegningsretten, som skal følge forslaget til Generalforsamlingen.

Stk. 12: Bestyrelsen sikrer, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. Referat skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside normalt senest to måneder efter afholdelse af generalforsamlingen.

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år

6) Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand (i lige år)

b) Valg af økonomiansvarlig (ulige år)

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer (minimum 2 i lige år, minimum 1 i ulige år)

d) Valg af en suppleant

7) Valg af en ekstern revisor og en revisorsuppleant

8) Eventuelt

Et på generalforsamlingen fraværende medlem er kun valgbar, hvis medlemmet skriftligt, inden generalforsamlingen, har erklæret sig villig til at modtage valg. Erklæringen skal afleveres til dirigenten inden afholdelse af valg.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, hvoraf mindst 20 skal give fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling, skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme som for ordinær generalforsamling.

§ 11 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Bestyrelsen består udover af formand og økonomiansvarlig af yderligere 3-5 repræsentanter. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Bestyrelsens sammensætning skal i alle situationer have overvægt af repræsentanter fra fodboldafdelingen. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en suppleant. Såfremt en suppleant er indtrådt i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller den økonomiansvarlige sammen med mindst 2 repræsentanter er til stede. Hvor intet andet er anført i denne lov, træffes beslutninger med simpelt flertal. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder, der snarest muligt efter afholdelsen og senest før næste bestyrelsesmøde fremsendes til bestyrelsen med henblik på godkendelse på dette møde.

Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver/områder.

Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden, hvoraf skal fremgå at foreningen alene forpligtes ved tegning af minimum to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller økonomiansvarlig. Mindst to gange årligt skal perioderegnskab og budgetopfølgning udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde

§ 12 Aktivitetsudvalg

Stk. 1: Der kan nedsættes et aktivitetsudvalg, der varetager de opgaver, som vedrører den pågældende idrætsaktivitet. Det er bestyrelsen, der disponerer over foreningens økonomiske midler inden for det af generalforsamlingen godkendte budget. Bestyrelsen kan bemyndige et aktivitetsudvalg til at disponere over nærmere fastlagte midler. Aktivitetsudvalget er repræsenteret gennem idrætsaktivitetens repræsentant i bestyrelsen.

§ 13 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor. På hver ordinær generalforsamling vælges revisor for to år og en revisorsuppleant for et år.

Stk. 4: Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 14 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes (forpligtes) af formanden sammen med den økonomiansvarlige eller et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan foretage alle økonomiske dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage økonomiske dispositioner, inden for en af bestyrelsen fastlagt økonomisk ramme.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

Stk.4: Hvis et medlem (herunder bestyrelsesmedlemmer) foretager økonomiske dispositioner, der ligger udover reglerne i vedtægterne og i forretningsordenen og den bemyndigelse, der i øvrigt måtte foreligge fra bestyrelsen, kan dette dog være ansvarspådragende for medlemmet og medføre erstatningspligt.

§ 15 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§ 16 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 19. november 2018.

Luk